enova365 Szkolenia i Członkowie

enova365 Szkolenia

przeznaczony jest dla  firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Aplikacja umożliwia:

• kompleksową obsługę szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia,

• automatyzację procesu planowania oraz ewidencji szkoleń,

• zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących),

• kontrolę przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe,

• dostęp do pełnej informacji analitycznej o uczestnikach.

Funkcjonalność:

• Ewidencja oraz planowanie szkoleń: – Obsługa kartoteki szkoleń. – Obsługa kartoteki wykładowców – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło), prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców. – Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie). • Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń: – Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia). – e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.

• Planowanie i obsługa grup szkoleniowych: – Tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń. – Możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą  kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów. – Możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności  i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.

• Rozliczanie grup szkoleniowych: – Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne). – Końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów. – Kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/ uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń.

• Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna: – Lista obecności uczestników na zajęciach. – Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne). – Protokoły z przeprowadzonych egzaminów. – Wydruk zajętości sal za wybrany okres. – Wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres.  – Możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel). – Obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE. Moduł został w pełni zintegrowany aplikacjami księgową, handlową, kadrowo-płacową oraz CRM systemu enova.

enova Członkowie

ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków: 

1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,

2) członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.

Ewidencja członków obejmuje: 

• rejestrację danych członka lub kandydata na członka,

• powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,

• procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność aplikacji do rozliczania składek członkowskich obejmuje:

• definiowanie zasad naliczania składek z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,

• okresowe naliczanie składek członkowskich,

• rejestrację wpłacanych składek,

• kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek.

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych, dzięki czemu możliwe staje się zarządzanie płatnościami wspólne dla całego systemu enova, z uwzględnieniem modułów enova365 Księga Handlowa i enova365 Handel.

Czytaj więcej >