enova365 Kadry i Płace

enova365 Kadry Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.
Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy. Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office. Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków, jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika.

Kadry

Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe. Program umożliwia bezkarne usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i umów zleceń, lecz także pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje

W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe: PIT – 11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1; zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA,ZIUA,ZZA,ZWUA,ZCNA i rozliczeniowe:  DRA, RCA, RSA, RZA. Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Moduł ZZL ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji. Od strony funkcjonalnej pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

enova365 Pracownicy Eksportowi

Moduł dodatkowy enova365 Pracownicy Eksportowi to rozwiązanie dedykowane dla firm, które posiadają siedzibę w Polsce jednak oddelegowują swoich pracowników do pracy zagranicą.   Nadrzędnym celem modułu enova365 Pracownicy Eksportowi jest prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Narzędzie umożliwia przede wszystkim rozliczenie składek ZUS za okres oddelegowania, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

  • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji, gdy pracownik przebywa cały miesiąc zagranicą;
  • rozliczane wynagrodzeń w przypadku, gdy część miesiąca pracownik przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą;
  • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju;
  • ewidencjonowanie ilości diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania;
  • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.

Dla kogo?

  • Agencje pracy tymczasowej;
  • Firmy budowlane;
  • Zakłady mięsne.

 Korzyści:

  • uproszczenie rozliczania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę;
  • ułatwienie procesu naliczania podstawy składek ZUS oraz opodatkowania pracowników pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.

enova Pracownicy Uczelni

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.
Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo-płacowym. W rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.
Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni rozszerza funkcjonalność modułu enova365 Kadry i Płace o dodatkowe tabele: nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy (pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi).

Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

• Uczelnia

• Inne dane

• Kariera naukowa

• Oceny

• Specjalizacje lekarskie

• Ukończone uczelnie

• Etat | Rotacja

• Etat | Ogólne – uczelnia ( rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne).

• Kadry pozostałe – Odznaczenia

Dodatek umożliwia definiowanie:

• definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,

• definicji ocen,

• dyscyplin,

• dziedzin,

• grup pracowniczych,

• kierunków,

• specjalizacji,

• specjalności,

• stopni naukowych,

• tytułów naukowych,

• tytułów zawodowych.
Celem nadrzędnym jest umożliwienie pełnej ewidencji kadrowo-płacowej pracowników uczelni oraz rozliczenie ich wynagrodzeń. Dodatkowe tabele umożliwiają grupowanie pracowników ze względu na zajmo-wane stanowiska. Nowe słowniki i zakładki pracownika dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

Korzyści:

• Pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni.

• Rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni.

• Możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni).

• Ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).