enova365 Handel i Produkcja

enova365 Handel

umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
Podstawowe funkcje modułu obejmują:

• tworzenie kart towarowych i usługowych,

• definiowanie cen i tworzenie cenników,

• przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz

• wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych.
Moduł jest zintegrowany ze stanowiącą źródło danych dla księgowości enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych, która uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.
Wartą uwagi funkcjonalnością jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.
Kolejnym atutem modułu jest możliwość wystawiania dokumentów wg standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Sposób działania dokumentów może być w znacznym stopniu modyfikowany w drodze zmiany licznych parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego typu dokumentu oraz dla relacji pomiędzy dokumentami.

enova365 Faktury

usprawnia wystawianie dokumentów sprzedaży.
Do jego podstawowych funkcji zaliczają się: 

• tworzenie kart towarowych i usługowych,

• ustalanie cen i tworzenie cenników,

• przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz

• wystawianie dokumentów sprzedaży.

Aplikacja jest zintegrowana z modułem enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych, uzupełniającym funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Cennik

Cennik to lista towarów i usług.

Karta towaru, oprócz danych podstawowych: 

• kod,

• nazwa,

• stawka VAT czy

• jednostka miary

zawiera również:

• listę kodów kreskowych,

• listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową,

• listę zamienników oraz

• listę stron internetowych z opisem towaru.
Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny.
Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marżą detaliczną i narzutem hurtowym. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera:

• podstawowe dane teleadresowe,

• warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności

• listę rachunków bankowych oraz

• osób kontaktowych.
Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listę dokumentów związanych z kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Sprzedaż

Aplikacja służy do wystawiania m.in.: 

• faktur VAT,

• paragonów,

• faktur do paragonu,

• faktur korygujących (ilościowych i wartościowych),

• faktur proforma oraz

• zaliczkowych.
Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu.
System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Cechy

System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Raporty i wydruki

Moduł enova365 Faktury generuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych, np.:

• sprzedaż wg kontrahentów,

• sprzedaż wg towarów i usług,

• rozliczenie dokumentów sprzedaży,

• dokumenty wg terminów płatności,

• struktura wiekowa należności.
Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (na drukarkach igłowych).

enova365 Produkcja

Moduł enova365 Produkcja pozwala na definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.
Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć wybierając produkt, związana z nim technologia zostanie wtedy automatycznie wybrana, albo wybierając technologię, produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia. W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia.
Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które mogą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. Można więc na przykład wygenerować ze zlecenia produkcyjnego zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.
Moduł umożliwia:

• obsługę produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,

• szybką kalkulacja kosztu wytworzenia,

• szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,

• swobodę generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty, w tym na część ilości.

Czytaj więcej >